INTEGRÁLT MINŐSÉG-, KÖRNYEZET ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI POLITIKA

Társaságunk, az ITI Magyarország Kft. (ITI) vezetőségének legfőbb célja– küldetése -, hogy „Településfejlesztés [1]tanácsadási, [2]ágazati- és átfogó stratégiai dokumentumok, településfejlesztési koncepciók, programok és stratégiák/ okos város stratégiák készítése” és egyéb kapcsolódó szolgáltatási tevékenységét úgy végezze, hogy azzal a megrendelői igényeknek, a társadalmi valamint a hatósági (jogszabályi, törvényi…) elvárásoknak, szabályozásoknak minél jobban megfeleljen, környezetbarát technológiai elemek/megoldások alkalmazására törekvő szolgáltatást nyújtva, elégedettségüket biztosítsa.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az általunk biztosított szolgáltatásokat a legmodernebb technológiák felhasználásával, magas színvonalon, biztonságosan működő rendszerekkel lássuk el, illetve az ehhez szükséges információbiztonsági folyamatokat és azokhoz szükséges megfelelő erőforrásokat (megoldásokat) biztosítsuk annak érdekében, hogy alapfeladatainak zavartalan ellátásához szükséges adatkezelési, adatvédelmi és információbiztonsági alapelvek minél magasabb szinten teljesüljenek.

Az ITI által kezelt (ügyfél/partner és személyes belső) adatok és információk összessége kiemelt értéket képvisel, melyet védeni kell a különböző fenyegetések ellen, ezért törekszünk arra, hogy ezek tekintetében folyamatosan teljesüljenek annak bizalmassági, sértetlenségi, és rendelkezésre állási [3] követelményei.

Tudatában vagyunk annak, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások, a működtetett rendszerek és az azokban feldolgozott adatok stratégiai jelentőségűek a megbízók, az ügyfelek, a magyar önkormányzati szféra és tágabb értelemben a társadalom számára, ezért az ITI vezetése, minden munkatársa, és szerződéses partnere a munkájukat ennek megfelelő színvonalon és elkötelezettséggel kívánja végezni.

A védelem szempontjából folyamatosan tevékenykedünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen behatolást, a rendszereink feltörését, illetéktelen hozzáférését, a szándékos vagy véletlen hibázást, károkozást.

Az üzletmenet folytonosság biztosítása érdekében az ITI Magyarország a szükséges információvédelmi intézkedéseket megteszi, minden adatkezelési folyamatát az adatvédelmi és információbiztonsági elvárásoknak megfelelően alakítja ki.

Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:

 1. Társaságunk fenti tevékenységeire kialakítjuk, működtetjük, és állandóan fejlesztjük az ISO 9001 és ISO 14001 szabványoknak megfelelő minőségirányítási és környezetirányítási szabályozási rendszert, egy minőség- és környezetorientált vezetési filozófia meghonosítása érdekében.
 2. Kapcsolattartási rendszerünk fejlesztésével hosszú távú, korrekt ügyfél-, szállítói-, illetve hatósági szervezeti kapcsolatokat alakítunk ki minden szolgáltatási területen, a társaság tevékenységéről az érdekelt feleket rendszeresen tájékoztatjuk.
 3. Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások – személyi (magas szintű szakismeret, szakképzettség, megfelelő tervezési jogosultságok…) és egyéb (tárgyi feltételek, folyamatos költségfigyelés…)– biztosításával, a megrendelők és egyéb érdekelt felek igényeinek rugalmas kezelésével, a munkavégzés vezetői ellenőrzésével, a vevői, megrendelői észrevételek, panaszok gyors-rugalmas kezelésével valamint ezek tapasztalatainak a munkafolyamatokba történő visszacsatolásával, valamint az irányítási rendszer előírásainak betartásával biztosítjuk.
 4. Tevékenységeink megtervezésénél fontosnak tartjuk a környezeti feltételek/tényezők elemzését, a lehetséges vevő/megrendelői kör pontos ismeretét, bővítési, teljessé tételi lehetőségeit, illetve a személyes kapcsolattartásból származó információkat, melyek eredményeit folyamatszemléletű és kockázatalapú megközelítés alkalmazásával hasznosítjuk stratégiai döntéseinkben, működésünkben.
 5. Stabil vevőkapcsolataink érdekében, szolgáltatásaink esetén mindig biztosítjuk a minőség-, egyéb érdekeltek vonatkozásában pedig tevékenységeinkhez kapcsolódóan a környezeti szempontok, illetve szabályozások pontos betartását, a korrekt pénzügyi elszámolást.
 6. Hasonló módon gondolkodunk a partnereinkkel, beszállítóinkkal/alvállalkozóinkkal (szállítóinkkal) kapcsolatban is, hiszen vevőink/megrendelőink magas szintű kiszolgálása csak úgy képzelhető el, ha stabil, szállítói háttérrel rendelkezünk, velük szorosan együttműködve dolgozunk, törekedve arra, hogy Ők is elégedettek legyenek.
 7. Működésünk és a nyújtott szolgáltatások teljesítése során elkötelezettek vagyunk a vonatkozó nemzeti és nemzetközi információbiztonsági törvényi/jogszabályi[4], valamint az irányadó szabványokban, irányelvekben foglalt előírásoknak való maximális megfelelés iránt, így különösen az ISO/IEC 27001 szabványban meghatározott előírásoknak, irányelveknek való megfelelés iránt.
 8. Komplex kockázatértékelésen alapuló rendszert működtetünk, melynek elsődleges célja a lehetséges veszélyforrások és fenyegetettségek feltárása és értékelése. A biztonság fokozása érdekében megfelelő információbiztonsági kontrollokat, és korszerű informatikai megoldásokat alkalmazunk.
 9. Az alkalmazott, bevezetett információbiztonsági kontrollokat és azok működtetésének módját ALKALMAZÁSI/ALKALMAZHATÓSÁGI NYILATKOZAT-ban rögzítettük.
 10. Biztosítjuk, hogy POLITIKÁNKAT szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják, és munkatársainktól (beleértve a kapcsolódó partneri tevékenységekben közreműködőket) elvárjuk a megfogalmazott alapelveknek megfelelő viselkedést.
 11. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi és környezetorientált szempontokat is figyelembe vevő munkavégzés, a kezdeményezés a minőség és a környezeti állapotok javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra, beleértve:
  • az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatlebontást, az ehhez rendelt világos döntési szinteket, az ennek megfelelő önállóságot és felelősségvállalást, megfelelő kommunikációs csatornákat a felső vezetéssel;
  • stabil munkahelyet, jó munkahelyi légkört és munkafeltételeket, eszközöket (beleértve a jogtiszta szoftvereket is)
  • a folyamatos szakmai, irányítási rendszer elemeivel kapcsolatos és egyéb képzést és továbbképzést,
  • a Társaság működésének (folyamat- és szolgáltatásparaméterek…) értékeléséről való rendszeres tájékoztatást
 1. Dolgozóink, megbízóink, partnereink és a közvélemény elvárásainak való megfelelés érdekében kiemelt figyelmet fordítunk:
  • tevékenységeink környezeti hatásának vizsgálatára, jelentős (negatív) környezeti hatásaink mérséklésére, környezetre pozitív hatással lévő tevékenységeink, működési elemeink erősítésére, hangsúlyosabbá tételére
  • munkahelyi környezetünk esztétikai hatásának, felszereltségének javítására és
  • a következő információbiztonsági működési alapelvek folyamatos teljesülésére:
   1. A védelem teljes körűségének alapelvét be kell tartani. Az elvet érvényesíteni kell az összes rendszerelemre, a fizikai, logikai és az adminisztratív védelmi intézkedésekre is.
   2. Zártság alapelvén belül biztosítani kell, hogy a fenyegetések ellen meglévő védelmi intézkedések megvalósításra kerültek és azok szerves egységet alkotnak.
   3. A védelem kockázatarányosságának alapelve, hogy a védelem mértéke és a költségei a kockázatokkal arányosak legyenek. Célkitűzés a minimális költséggel elért maximális védelmi képesség.
   4. A védelem folytonosságának alapelve, hogy az informatikai rendszerek bevezetése során kialakított védelmi képességét a rendszer teljes életciklusa alatt folyamatosan biztosítani és fejleszteni kell.
 1. Szolgáltatásaink biztonságos színvonaltartását irányítási rendszerünk folyamatos ellenőrzésével, teljesítéseink, eredményeink mérhető értékelése alapján megtervezett fejlesztésével, és az esetlegesen előforduló nemmegfelelőségek, incidensek, események figyelésével, javításával is garantáljuk.
 2. Az adatvédelmi eseményeket, incidenseket, az információbiztonsági nem megfeleléseket minden esetben kivizsgáljuk, és szükséges korrekciós intézkedéseket bevezetjük, illetve az ezekből nyert tapasztalatokat hasznosítjuk az információbiztonság hatékonyságának fejlesztése érdekében.

A jövőre gondolva elhatározott szándékunk, hogy szolgáltatásaink, tevékenységeink színvonaltartásával, illetve folyamatos fejlesztésével, tevékenységbe bevont külső partnereinkkel és megrendelőinkkel szorosan együttműködve, megbízható, közel panaszmentes, biztonságos szolgáltatást nyújtsunk…

[1] Stratégiai és üzletviteli tanácsadás

[2] Például: Fenntartható energia, klíma akcióterv; zöld infrastruktúra-fejlesztési terv, ITS, FVS stb.

[3] 1. Bizalmasság: az elektronikus információs rendszerben tárolt adatot, információt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról.
2. Sértetlenség: a tárolt adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik (hitelesség), a származás ellenőrizhető, megállapítható (letagadhatatlanság), illetve az elektronikus információs rendszer elemeinek azon tulajdonságát, amely arra vonatkozik, hogy az elektronikus információs rendszer eleme rendeltetésének megfelelően használható.
3. Rendelkezésre állás: az elektronikus információs rendszerek az arra jogosult személy számára elérhetőek és az abban kezelt adatok felhasználhatók.

[4]Nemzetközi szabályozások tekintetében a 2016/679 (EU) Európai parlament és tanács rendelete (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), illetve a GDPR rendeletnemzeti szabályozások tekintetében pedig a 2011. évi CXII törvény az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, illetve az ügyfélkörre való tekintettel a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról… a legfontosabb szem előtt tartott jogszabályi követelmények.

Letöltés PDF-ben